Ignite FB Tracking Pixel3218 Amelia, Flushing, MI 48433 now has a new price of $99,900! - Ann Fotenakes